DISCLAIMER – VRIJWARING

Waterstofauto’s verzameld nieuws en feiten over het gebruik van waterstof als de nieuwe toekomstige brandstof voor onze auto’s. Dit nieuws wordt door ons zelf verzameld op internet, of door middel van een persbericht met ons gedeeld. Mocht je je nieuwsbericht op deze website willen plaatsen neem dan contact met ons op via het contact formulier.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen WaterstofAutos en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “WaterstofAutos”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. WaterstofAutos aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of WaterstofAutos. WaterstofAutos kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
WaterstofAutos kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

WaterstofAutos garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. WaterstofAutos behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. WaterstofAutos is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

GEBRUIK VAN FOTO”S EN/OF AFBEELDINGEN

Voor alle foto’s die gebruikt worden op deze website doen wij ons uiterste best om de rechtmatige eigenaar te achterhalen om toestemming te plaatsen. Voor foto’s die meekomen met het automatisch inlezen van nieuws berichten beroepen wij ons op het zogenaamde Citaat recht. Mocht om welke reden dan ook een foto zichtbaar zijn op deze website waar U als rechtmatige eigenaar niet mee instemt verzoeken wij u dit direct te melden via ons contact formulier. De foto’s zijn ten alle tijde van ondergeschikt belang aan de teksten en vallen daardoor het zogenaamde beeldcitaat.